Founder: Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov

Editorial office address: Russian Federation, 163002, Arkhangelsk, Naberezhnaya Severnoy Dviny 17, office 1410a

Phone: (818-2) 21-61-00(15-33)
e-mail: l.zhgileva@narfu.ru
http://aer.narfu.ru/en/

16+

ABOUT

Prospects for Hunting Tourism in the Arkhangelsk Region. Pp. 39–45.

Версия для печати

Section: Geosciences

UDC

383.483.11

Authors

Smirennikova Elena Vladimirovna, Arkhangelsk Scientific Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Arkhangelsk, Russia)

Shtaborov Vyacheslav Anatolyevich, Arkhangelsk Scientific Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences(Arkhangelsk, Russia)

Abstract

The article identifies potential objects of hunting tourism in the Arkhangelsk Region and analyzes their number. Contribution of the most popular game animal species to the development of hunting tourism potential in the Arkhangelsk Region was defined. A variety of levels and territorial differences in hunting tourism potential of the Arkhangelsk Region was identified.

Keywords

hunting tourism potential, assessment of tourism potential, game animal species.

The full-text version of the article can be requested through the university’s library.

References

  1. Korobov V.B. Ekspertnye metody v geografii i geoekologii [Expert Methods in Geography and Geoecology]. Arkhangelsk, 2008.
  2. Mel’nikov V.V. Vliyanie okhotnich’ego turizma na sostoyanie populyatsiy okhotnich’ikh zhivotnykh i problemy ego razvitiya: avtoref. dis. … kand. biol. nauk [The Influence of Hunting Tourism on the State of Game Animal Populations and Problems of Its Development]. Kirov, 2003.
  3. On Identifying the Permitted Hunting Types and Characteristics of Hunting on Hunting Grounds of the Arkhangelsk Region and Nenets Autonomous District (Except for Specially Protected Areas of Federal Significance): Resolution of the Arkhangelsk Region Government of 16 April 2013 no. 169. Available at: www. dvinaland.ru (accessed 6 June 2013) (in Russian).
  4. On Hunting and Preservation of Hunting Resources, and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation (as Amended): Federal Law of 24 July 2009 no. 209-FZ. Rossiyskaya gazeta. 28 July 2009 (in Russian).
  5. Pomorskaya entsiklopediya: v 5 t. [Pomor Encyclopaedia: in 5 vols.]. Ed. by Laverov N.P. T. 2: Priroda Arkhangel’skogo Severa [Vol. 2: Nature of the Arkhangelsk North]. Ed. by Byzova N.M. Arkhangelsk, 2007. 603 p.
  6. Hunting Rules: Appendix to the Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation of 16 November 2010 no. 12. Available at: www. consultant.ru (accessed 1 June 2013) (in Russian).
  7. Smirennikova E.V. Faktory, vliyayushchie na otsenku turisticheskogo potentsiala Arkhangel’skoy oblasti [Factors Influencing Touristic Potential Evaluation of the Arkhangelsk Region]. Vestnik Pomorskogo universiteta. Ser.: Estestvennye i tochnye nauki, 2009, no. 4, pp. 23–28.